НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
"ЕКСТРЕМНА СВЕТЛИНА"
БГ-езикEnglish

   

Home
Документи
Екип
Международни партньорства
Team Competence
Новини

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

ПАРТНЬОРИ:

    

    

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

 АНОТАЦИЯ 

Основни цели:

ELI "Екстремна светлина" (Extreme Light Infrastructure) е нова научноизследователска инфраструктура от общоевропейски интерес и част от Европейската пътна карта (ESFRI). Основните научни лаборатории на тази инфраструктура са в последен етап на изграждане в така наречените страни стълбове (Pillars) -Чешката република, Унгария и Румъния. Това са лазерни съоръжения, чиято цел е създаване на високо-интензивни лазерни импулси, с възможности за изследване на процеси като управляем термоядрен синтез и генерация на електрон-позитронни двойки от насрещни лазерни снопове.

С цел участието на България и български изследователски центрове в този европейски проект бе създаден консорциум от научни организации и университети, които са водещи в изследванията по лазерна физика в България. Това са Институт по eлектроника - БАН, Физически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Институт по физика на твърдото тяло - БАН.

Участието на България чрез този консорциум в ELI като паневропейска изследователска инфраструктура ще допринесе за нейната роля като активен член и бъдещ ползвател на оборудването, както и за дооборудване на българските лаборатории, ползващи мощни оптични полета, с цел и в България да се подготвят и провеждат експерименти от различни научни институти от страната, но и, например, от Западните Балкани.

   

Очаквани резултати:

Създадената научна мрежа (национална и международна) ще даде възможност на всеки от партньорите в консорциума да увеличи възможностите му за участие в по-големи проекти на Европейско ниво, както и ще допринесе за разширяването на международната инфраструктура в сферата на ELI. Това от своя страна ще изведе България на равни позиции с водещи европейски страни по отношение на научните изследвания в Европа. Развитието на инфраструктура в областта на лазерната физика неминуемо ще привлече и бизнеса, което ще разшири все още тънката връзка Наука-Бизнес в България, а в дългосрочен план ще допринесе за един допълнителен доход на участващите в българския консорциум институции след приключването на ELI. Възможностите за използване на модерна апаратура от българските учени в други страни участнички в международната инфраструктура дава възможност за нови по-качествени научни експерименти.

   

Начало